MONEY AND MONETARY POLICY OF THE GOVERNMENT

Tsvetan Iliev

Abstract


In this paper we will clarify the issues related to: the emergence of money - their functions and varieties, the specificity of their demand and supply and the main aspects of the monetary policy of the state with its effects on the economic development.

Keywords


money, search for money, money supply, government monetary policy

Full Text:

PDF

References


Avramov, Y. Silata na parite. Sofiya: „Siela“, 2005.

Avramov, Y., D. Popov. Teoriya i istoriya na parite i kredita. Sofiya: „Siela“, 2003.

Brusarski, R. Teoriya na publichnite finansi. Sofiya: IK – UNSS, 2007.

Ising, O. Vavedenie v teoriyata na parite. Myunhen: izd. „Fr. Valen“, 1996.

Gospodinov, K. Krizi i likvidnost – institutsionalni alternativi. – Ikonomicheski i sotsialni alternativi, br. 1, S., 2015.

Lavin, An, Zh. P. Polen. Teorii za parite. Sofiya: izd. „Kama“, 2004.

Minasyan, G. Vanshen dalg: teoriya, praktika i upravlenie. Vtoro dopalneno i preraboteno izdanie. Sofiya: „Siela soft end pablishing“, 2007.

Mladenov, M. Pari, banki, kredit. Sofiya: izd. „PRINCEPS“, , 2002.

Moiseykin, Yu. N. i kol. Ekonomicheskaya politika gosudarstva. „Ross. universitet druzhbay narodov“, M., 2010.

Masgreyv, R., P. Masgreyv. Darzhavni finansi – teoriya i praktika. Izd. „Otvoreno obshtestvo“, 1998.

Nenovski, N. Parichniyat red. „Ciela“, S., 2012.

Nenovski, N. Parichniyat red. Kritika na teoriyata na parite. „Ciela“, S., 2007.

Nenovski, N., Svobodnite pari. Vaprosi za ikonomicheskata teoriya. Izdatelstvo na BAN „Marin Drinov“, 2001.

Trifonova, V. Endogenni pari i parichna politika. Sofiya: IK – UNSS, 2013.

Fishar Stenli i dr. Ikonomika. Osnovi na mikro- i makroikonomikata. Sofiya: „Otvoreno obshtestvo“, 1997.

Fridman, M. Nemirstvoto na parite. Epizodi ot monetarnata istoriya. Sofiya: IK „Damyan Yakov“, 1994.

Hansen, E. Ekonomicheskie tsiklay i natsionalynayy dohod. „Finansovaya akademiya“, M., 2008.

Yanova, V. V., E. A. Yanova. Ekonomicheskaya teoriya. Mikroekonomika. Makroekonomika. „Eksmo“2, M., 2009.

Campbell, C., Campbell, R., An Introduction to Money and Banking, 1984.

Friedman, M., A Theoretical Framework for Monetary Analysis, Journal of Political Economy, 1970.

Krugman, P., Currencies and Crises, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1998.

Krugman, P., M. Miller, Exchange Rate Targets and Currency Bands, NBER, Cambridge University press, 1992.

Mankiw, G., Monetary Policy, NBER, Chicago, London, 1994.

Markowiz, H., Portfolio Selection, Journal of Finance, 1952.

Roussenova, L., The 1996-1997 Financial Crisis in Bulgaria, paper presented at the International Seminar on Comparative Experiences in Confronting Central Banking problems, organized by the World Bank, the IMF, the EBRD and the National Bank of Poland, Warsaw, Poland, April 2002, www.europeaninstitute.net; www.worldbank.org/finance/htlm/ECA_banking.html.

Samuelson, P., W. Nordhaus, Economics, 15 ed. USA, 1995.

Tobin, James, Liquidity Preference as Behaviour Towards Risk, 1958.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria - contract № КП-06-НП1/5 of 17.12.2019 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2019

New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria – contract № ДНП 05/52 от 22.12.2016 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2016

The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria. The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the National Science Fund’s official position.

https://www.fni.bg/

National Science Fund of Bulgaria