Vol 5, No 1 (2016)

New knowledge Journal of Science

University of agribusiness and rural development Edition

ISSN 2367-4598 (Online)

Table of Contents

Economics and management

Evgeniy Stoyanov
PDF
Evgeniy Stoyanov
PDF

Tourism

Zlatka Grigorova
PDF
Zlatka Grigorova
PDF

Students works

Kostadin Valkov
PDF
Kostadin Valkov
PDF
Mira Doncheva
PDF

Food quality and safety

Angel Iliev, Boryana Brashlyanova
PDF
Ivan Bakalov, Todorka Petrova, Milena Ruskova, Gabor Zsivanovits, Nikolay Penov
PDF
Hristina Kutinkova, Fernando Caicedo, Bill Lingren
PDF
Hristina Kutinkova, Fernando Caicedo, Bill Lingren
PDF
Hriska Boteva
PDF