Vol 6, No 1 (2017)

New knowledge Journal of science

University of agribusiness and rural development Edition

ISSN 2367-4598 (Online)

Full Issue

View or download the full issue New knowledge 6-1 (2017)

Table of Contents

Economics&Management

Ljupco Stojceski, Emanuela Esmerova
PDF
Vyara Slavyanska
PDF
Vyara Slavyanska
PDF
Ivan Shopov
PDF
Angel Doraliyski, Valentina Marinova
PDF
Georgi Georgiev
PDF
Ignat Papazov
PDF
Liliya Rangelova-Petkova
PDF
Antoniya Stefanova
PDF
Zdravka Kiricheva
PDF
Viktoriya Mendeva
PDF
Ekaterina Arabska, Maria Velikova
PDF
Nikolay Nichev
PDF
Nikolay Nichev
PDF
Angga Pandu Wijaya
PDF

Tourism & regional development

Krasimir Levkov
PDF
Diana Petkova
PDF
Ivaylo Kostov
PDF

Food quality and safety

Plamena Yankova, Hriska Boteva
PDF
Plamena Yankova, Hriska Boteva
PDF