Vol 9, No 2 (2020)

New knowledge Journal of science

University of agribusiness and rural development Edition

ISSN 2367-4598 (Online)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Maria Paskaleva
PDF
7-15
Emanuela Esmerova, Drashko Atanasoski, Aleksandar Kostadinovski
PDF
17-24
Ivo Dimitrov
PDF
25-30
Ivo Dimitrov
PDF
31-39
Dimitar Vergiev, Mariana Vergieva
PDF
41-50
Mariana Vergieva
PDF
51-58
Mariana Vergieva
PDF
59-66
Velizar Petrov
PDF
67-76
Zlatka Grigorova
PDF
77-96
Lubcho Trichkov, Valentina Marinova
PDF
97-110
Denitsa Mihaylova
PDF
111-131
Tanyo Stefanov, Ivo Dimitrov
PDF
133-138
Tanyo Stefanov, Ivo Dimitrov
PDF
139-143
Tanyo Stefanov, Ivo Dimitrov
PDF
145-151
Tanyo Stefanov
PDF
153-157
Tanyo Stefanov
PDF
159-165
Konstantin Tsvetkov
PDF
167-175
Vinelina Yankova, Dima Markova
PDF
177-186
Bogdan Bonchev
PDF
187-201
Zheko Radev
PDF
203-207