Vol 3, No 4 (2014)

New knowledge Journal of Science

University of agribusiness and rural development Edition

ISSN 2367-4598 (Online)

Table of Contents

Economics and management

Krasimir Davchev
PDF
Krasimir Davchev
PDF
Evgeniy Stoyanov
PDF
Evgeniy Stoyanov
PDF

Tourism

Kamelia Grancharova
PDF

Food quality and safety

Stoil Zhelyazkov, S. Aleksandrov, Boryana Brashlyanova
PDF
Veselka Vlahova
PDF

Biodiversity preservation

Mihail Ognianov Kechev
PDF