EFFECTS OF THE INTRODUCTION OF MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS

Evgeniy Stoyanov

Abstract


The reason for the study is the objectively growing need for control, and mostly the need of the practice of adequate to the situation effective control and management systems. Grounds, that posit the investigation, can be found in several directions directly related to the development of management control. First - dynamics, lack of security and high risk in environment for development and operation of modern organizations. Second - changes in appearance and behavior of modern organizations as a consequence of the restructuring of the basic principles of organizational development and introduction of appropriate standards of conduct. Third - the accumulation primarily of theoretical developments and attempts to conceptual and model and improvement of modern concepts of management control and its systems.


Keywords


system, management control, goal setting, organizational culture, conflict generation, balanced scorecard (BSC), budget, control and information systems (ERP)

Full Text:

PDF

References


Akoff R., Iskusstvo resheniya problem, /per.s angl./, M., 1982.

Akoff R., Emeri F., O tseleustremlennayh sistemah, (per. s angl.), M., Sov.radio, 1974.

Atanasov, At. Kontrol varhu stopanskata i byudzhetnata deynost, S., 1968.

Vilkas E., Mayminas E., Resheniya: teoriya, informatsiya, modelirovanie, M, Radio i svyazy, 1981.

Dimitrov D., Konfliktologiya, S., Stopanstvo, 2004.

Dinev M., Kontrol v sotsialnoto upravlenie , S., Trakiya-M, 1999.

Dinev M., Kontrol i regulirane na ikonomicheskite sistemi, S., 1986.

Dinev, M., K. Donev. Usavarshenstvane na kontrola v narodnoto stopanstvo, G. Bakalov, V., 1989.

Dmitriev A., Sotsialynayy konflikt: obshtee i osobennoe,M., Gardariki, 2002.

Doraliyski A., Osnovi na stopanskoto upravlenie, NBU, S., 1996.

Zade L., Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i ego primenenie k prinyatiyu priblizhennayh resheniy, (per. s angl.), M., Mir, 1976.

Zaytsev A., Sotsialynayy konflikt, M., 2000.

Kameron K., Kuinn R., Diagnostika i izmenenie organizatsionnoy kulyturay, SPb.:Piter, 2001.

Kouplend, Koller, Murrin , Stoimosty kompaniy: otsenka i upravlenie, M., Olimp-Biznes,1999.

Marks K., Kapital/per.s nem./, M., 1955.

Mateev Evg., Struktura i upravlenie na ikonomicheskata sistema, S., 1987.

Morita A., Sdelano v Yaponii, M., RTK, 2000.

Piters T., Uotermen R., V poiskah effektivnogo upravleniya, SPb: Piter, 2004.

Porter.M., Konkurentsiya, M., Izd.dom Vilyyams, 2000.

Prigozhin A.I., Metoday razvitiya organizatsiy / doklad, M., MTSFER, 2003.

Rayfa, Kini, Prinyatie resheniy pri mnogih kriteriyah: predpochteniya i zameshteniya, M., Radio i svyazy, 1981.

Robins R., Lenin interesuval mne neveroyatno, M., v-k Pravda, 175/ 1989.

Simeonov O., Teoretichni vaprosi na kontrola, Akadem Konsult, S, 1997.

Simeonov, O. Teoriyata na kontrola i deloto na prof. d.ik.n. M. Dinev, Godishnik – UNSS, S., 2005.

Spivak V., Korporativnaya kultura, Piter, 2001.

Stoyanov Evg., Korporativnata kultura - faktor za ustoychivo razvitie, sp.”Upravlenie i ustoychivo razvitie”, S., 2005, br. 3/4.

Stoyanov Evg., Metodicheski aspekti na Balansiranite karti za otsenka kato instrument za strategicheski kontrol (disertatsiya), S., UNSS, 2008.

Tomson A., Striklend A., Strategicheskiy menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii strategiy, M., Yuniti, 1998.

Harizanova M., M. Kuzmanova, M. Aleksandrova-Boshnakova, N. Mironova-Angelova, Upravlenie- teoriya i praktika, Reklamna agentsiya Neda, S., 2002.

Sho R.B., Klyuchi k doveriyu v organizatsii: rezulytativnosty, poryadochnosty, pryavlenie zabotay, M., Delo, 2000.

Yarnayh V., Krizis v organizatsii, M., 2006, Biznes-Buks №7.

Yahontova E., Efektivnaye tehnologii upravleniya personalom, SPb, Piter, 2003.

Arnold J., Hope T., Accounting for Management Decisions, 2 ed., Prentice-Hall, 1990.

Atkinson A., Epstein M., Measure for measure: Realizing the power of the BSC, CMA/ M, 2000|9.

Bollinger D., The Four Cornerstone and Three Pillars in the House of Russia management system, 1994.

Daft R. L., Vanderbilt University, Management, 6th edition, Thomson, US, 2005.

Doorewaard H., W. de Nijs, Organisatieonwikkeling en Human Resource Management, Utrechts, Lemma, BV, 1999.

Drucker P., Management Tasks, Responsibilities, Practices, NY, Harper and Row 1974.

Durkheim E., Education et sociologie, Paris., 1966/4.

Elenkov D.S., Can American Management Concepts Work /study/, CMR №40, ІV.

Etzioni A., Soziologie der Organisationen, M/D., 1967.

Fayol A., General and Industrial Management, L., 1916.

Griffin R.W., Management, HMCo, Boston, 1990.

Handy C., Understanding Voluntary Organizations, UK, Penguin Books, 1988, r. 45-54.

Hofstede G., All think differently: Handling cultural differences, A/N: Contact, 1991.

Hofstede G., Culture,s Consequences, Newbury park, CA.: Sage, 1993.

Horvat & Partners, Balanced scorecard umsetzen, SPV, 2005, Stutgart.

Huntington, S. Political Order in Changing Societies, 1968, New Haven:Yale Univ./ Press.

Jensen M., Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function, Journal of ACF, 2001.

Kaplan, Norton D., The balanced scorecard: translating strategy into action, 1996.

Lachnit L., Conrollingkonzeption fur Unternehmen mit Projektleistungstatigkeit, M|D, 1994.

McIntosh, N., The social Software of Accounting and Control Systems, N.Y., Wiley & Sons, 1985, r.37-44.

Merton R., Social Theory and Social Structure, G., 1957/9.

Morgenthau H., Politics Among Nations, N.Y., 1960.

Nakata C., K. Sivakumar, National Culture and New Product Development: An Integrative Review, Journal of Marketing, Jan. 1996.

Naumov A.I., Hofstede,s Measurement of Russia: The influence of national cultures on business management, 1996, Management - ІІІ,/rhd, r. 70-107.

Norreklit H., The balance on the BSC – critical analysis of some of its assumptions, Management Accounting Research 2000| 11.

Rampersad H., Total Performance Scorecard, Amsterdam, BH, 2005.

Ross E., Sozial control. A Survey of the Foundations Order, 1969, r. 33-41.

Schein E., Organizitional Culture and Leadership, SF, Jossey-Bass, 1992.

Steinmann H., H. Schreogg, Management - Konzepte, Funktionen, Praxisfalle, Gabler, 1999.

Stern, Shiely, Ross, The Eva challenge: implementing value added in an organization, HBR Press, 2001.

Stoner and Freeman, Management, 4th ed. Englewood Cliffs, N.J.; Prentice-Hall, 1989.

Taylor F., The Principles of Scientific Management, N.Y., 1911.

Worthy, J. C., Organizational Structure and Employee Morale, ASReview, 1950, r. 173-175.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Evgeniy Stoyanov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1314-9113 (print), ISSN 2535-0609 (on-line)

For registration, please contact: science@uard.bg

Because of security reasons the registration is made by the editor.