FINACIAL INTERMEDIATION AND ITS ROLE FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

Biser Krastev

Abstract


The study describes the specifics of financial intermediation and characterizes the nature and structure of the financial system. The sources for financing the entrepreneurial activity and the functions performed by the financial markets are presented. The main theories about the nature of financial intermediation are systematized and its impact on economic growth has been studied. By using a system of financial indicators an empirical research on trends in financial intermediation in selected countries in recent years was carried out.

Keywords


financial intermediation, financial system, financial intermediaries, financial markets

Full Text:

PDF

References


Asenova, M., Za statuta i obrazovanieto na investitsionnite i borsovite posrednitsi v Balgariya. Sp. Ikonomika i upravlenie, god. VІІІ, №1, 2012, s. 41-47.

Asenova, M., Pravno-ikonomicheski aspekti v posredni-chestvoto s tsenni knizha v Balgariya. Spisanie za nauka "Novo znanie", 2012, kn. 4, s. 79-85..

Bankite v Balgariya, yanuari-mart 2017 g., Izdatelstvo na Balgarska narodna banka, Sofiya, 2017.

Bekareva, S. V., A. V. Getmanova. Sistema finansovayh posrednikov, Izdatelystvo NGU, Novosibirsk, 2014.

Bodi, Z., R. Merton, Finansay, per. s angl., Izdatelyskiy dom „Vilyyams“, Moskva, 2007.

Van Horn, Dzh., Osnovay upravleniya finansami, per. s angl., „Finansay i statistika“, Moskva, 2003.

Vatev, Zh. Analiz na bankovata deynost, Izdatelstvo „Avangard print“, Ruse, 2015.

Georgiev, L., N. Valkanov. Finansovo posrednichestvo, treto preraboteno i dopalneno izdanie, Izdatelska kashta „Steno“, Varna, 2014.

Georgiev, V. Sekyuritizatsiya, bankovi biznes modeli i finansova stabilnost, Izvestiya na sayuza na uchenite – Varna, Seriya „Ikonomicheski nauki“, 2014.

Georgiev, G.P., Prakticheski bankov menidzhmant. Akademichno izdatelstvo „Talant” pri VUARR - Plovdiv, 2016 g.

Glushtenko, E. N., L. P. Drozdovskaya, Yu. V. Rozhkov. Finansovoe posrednichestvo kommercheskih bankov, RITS HGAEP, Habarovsk, 2011.

Kanaev, A. V. Bankovskie strategii v svete sovremennoy teorii finansovogo posrednichestva, Finansay i kredit, t. 13, vayp. 25 (265), Moskva, 2007.

Kozlova, S. Yu. Dezintermediatsiya v bankovskom sektore: sushtnosty i osobennosti proyavleniya, Teoriya i praktika obshtestvennogo razvitiya, №2, 2012.

Krastev, B., G. Georgiev, Korporativni finansi, Izdatelstvo „Avangard print“, Ruse, 2013.

Krastev, B. Proektno finansirane i tehniki, Izdatelstvo „Avangard print“, Ruse, 2017.

Kurmanova, D. A. Institutsionalizatsiya mehanizma razvitiya finansovogo raynka v usloviyah globalizatsii, Voprosay ekonomiki i prava, №57, 2013.

Igonina, L. L. Teoreticheskie predstavleniya o sushtnosti finansovoy sistemay: Finansovaya analitika: problemay i resheniya, tom 10, vaypusk 1, 2017.

Miller, R. L., D. D. Van-Huz. Sovremennaye denygi i bankovskoe delo, per. s angl., Izdatelystvo „INFRA-M“, Moskva, 2000.

Podkatilova, E. V. Raynok finansovayh uslug i ego mesto v strukture finansovogo raynka, Neftegazovoe delo, №2, 2006.

Sarkisyan, T. S. Problemay finansovogo posrednichestva, Denygi i kredit, № 7, 2007.

Sergeeva, I. G. Vzaimodeystvie finansovogo i realynogo sektorov ekonomiki v postkrizisnom mire, Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment, №1, 2012.

Statev, S. Vzaimovrazkata ikonomicheski rastezh – finansovo razvitie (ikonometrichen analiz za Balgariya: 1991-2006), Godishnik na UNSS, Godina VI, Sofiya, 2009.

Stoyanov, E. Klyuchovi vaprosi po finansi, Izdatelstvo „Flat“, Burgas, 2012.

Usoskin, V. M., V. Yu. Belousova, I. O. Kozayry. Finansovoe posrednichestvo v usloviyah razvitiya novayh tehnologiy, Denygi i kredit, №5, 2017.

Allen F., A. Santomero. The Theory of Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Vol. 21, 1998.

Benston G. J., C. W. Smith. A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation, The Journal of Finance, Vol. 31, №2, 1976.

Demirguc-Kunt, A., R. Levine. Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Cross-Country Comparisons, The World Bank, Development Research Group, July, 1999.

Diamond, D. W. Financial Intermediation and Delegated Monitoring, The Review of Economic Studies, №51(3), 1984.

Diamond, D. W. Financial Intermediation as Delegated Monitoring: A Simple Example, Economic Quarterly, Federal Reserve Bank of Richmond, Vol. 82, Issue 3, 1996.

Diamond, D. W. Liquidity, Banks, and Markets, Journal of Political Economy, Vol. 105, 1997.

Diamond D. W., R. G. Rajan. Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility: A Theory of Banking, Journal of Political Economy, Vol. 109, 2001.

Financial Sector Assessment: A Handbook, The World Bank, The International Monetary Fund, 2005.

Goldsmith, R. W., Financial Structure and Development, New Heaven, Yale University Press, 1969.

Gurley, J. G., E. S. Show. Money in a Theory of Finance, Brookings Institution, Washington DC, 1960.

Leland H. E., D. H. Pyle. Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation, The Journal of Finance, Vol. 32, №2, 1977.

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP%282013%2994&docLanguage=En

https://www.ebf.eu/facts_and_figures-2016

https://data.worldbank.org/indicator/FM.LBL.BMNY.GD.ZS?view=chart

https://data.worldbank.org/indicator/FD.AST.PRVT.GD.ZS

https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.DOMS.GD.ZS

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRNR

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/reportonfinancialstructures201710.en.pdf

https://datamarket.com/data/set/28lb/mutual-fund-assets-to-gdp#!ds=28lb!2rqc=b&display=line

https://datamarket.com/data/set/28lv/bank-overhead-costs-to-total-assets#!ds=28lv!2rqw=m&display=line

https://datamarket.com/data/set/28ls/bank-net-interest-margin#!ds=28ls!2rqt=22.2b&display=line

http://www.helgilibrary.com/indicators/bank-assets-as-of-gdp/

Eurostat database

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1703.pdf

http://www.bse-sofia.bg/?page=AnnualStatistics


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Biser Krastev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1314-9113 (print), ISSN 2535-0609 (on-line)

For registration, please contact: science@uard.bg

Because of security reasons the registration is made by the editor.