ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE BULGARIAN COMMERCIAL BANKS IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC

Biser Krastev

Abstract


The study characterizes the nature and peculiarities of bank competition and the competitiveness of banks. A detailed classification of their forms and varieties is presented. Through the use of a methodology containing specific criteria and indicators, an in-depth empirical study of the state and dynamics of the competitiveness of the five largest banks in Bulgaria in terms of the Covid-19 pandemic was conducted. For each of banks a competitiveness index was calculated, which reflects the market positions, financial stability and efficiency of their activities.

Keywords


bank competition, bank competitiveness, competitiveness index

References


Angelov, P. Tendentsii v razvitieto na finansovite parametri na bankite v Balgariya (2008-2015 g.), Narodnostopanski arhiv, br. 3, Svishtov, 2016.

Antonova, D., V. Gedinach. Konkurentsiyata kato universalen instrument za regulirane na sotsialno-ikonomicheskite otnosheniya, Nauchni trudove na Rusenskiya universitet, tom 47, Seriya 6.1, Ruse, 2008.

Asenova, M. Bankovi marketingovi strategii za borba s konkurentsiyata v usloviya na kriza, Novo znanie, kn. 1, Plovdiv, 2013.

Ashba, A. A. Metoday i priemay konkurentsii v roznichnom segmente bankovskogo biznesa, Ekonomika. Biznes. Banki, №2 (19), Moskva, 2017.

Valieva, E. N. Konkurentsiya na raynke bankovskih uslug: teoriya i praktika, Finansay i kredit, №40 (616), Moskva, 2014.

Vatev, Zh. Analiz na bankovata deynost, Izdatelstvo „Avangard print“, Ruse, 2015.

Dimitrova, T., I. Marinov. Rentabilnost i efektivnost na bankovoto posrednichestvo v Balgariya, e-Journal VFU, br. 8, Varna, 2015.

Donetskova, O. Yu. Sostoyanie mezhbankovskoy konkurentsii na rossiyskom bankovskom raynke, Finansay: teoriya i praktika, tom 25, №1, Moskva, 2021.

Kolesov, P. F. Ekonomicheskaya priroda bankovskoy konkurentsii, Ekonomika i menedzhment innovatsionnayh tehnologiy, №11, 2012.

Korobov, Yu. I. Bankovskaya konkurentsiya na sovremennom etape, Bankovskoe delo, №11, 2010.

Mokronosov, A. G., I. N. Mavrina. Konkurentsiya i konkurentosposobnosty. Uchebnoe posobie, Izdatelystvo Uralyskogo universiteta, Ekaterinburg, 2014.

Nenkova, N. Vazmozhnosti za distantsionen analiz na konkurentosposobnostta na bankite, Sotsialno-ikonomicheski analizi, Tom 6, br. 1, V. Tarnovo, 2014.

Osipova, E. S., V. V. Yakovlevich. Rezervay rosta konkurentosposobnosti banka VTB na rossiyskom raynke, Voprosay ekonomiki i prava, №3 (117), Moskva, 2018.

Saysoeva, E. F., N. A. Kretova. Bankovskaya konkurentsiya i neobhodimosty ee razvitiya v Rossiyskoy federatsii, Finansay i kredit, №25 (553), Moskva, 2013.

Habarov, V. I., N. Yu. Popova. Bankovskiy marketing, Moskovskaya finansovo-promayshlennaya akademiya, Moskva, 2005.

Chernova, S. A, M. Yu. Alieva. Metodicheskie podhoday k otsenke konkurentosposobnosti regionalynayh kommercheskih bankov, Izvestiya UrGEU, №1 (57), Ekaterinburg, 2015.

Shaposhnikov, A. M. Mezhbankovskaya konkurentsiya i otsenka konkurentosposobnosti kommercheskih bankov, Izdatelyskiy dom „Sreda“, Cheboksaray, 2020.

Hac, L. D, H. N. Khai, L. H. Anh. Factors Affecting the Level of Bank Competition: Empirical Evidence in Vietnamese Commercial Banks, International Journal of Economics and Business Administration Volume VII, Issue 4, 2019.

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/bs_201912_a0_bg.pdf.

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/bs_202012_a0_bg.pdf.

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/bs_202109_a0_bg.pdf.

https://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/PubPeriodical/PubPBanksInBulgaria/index.htm?forYear=2019.

https://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/PubPeriodical/PubPBanksInBulgaria/index.htm?forYear=2020.

https://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/PubPeriodical/PubPBanksInBulgaria/index.htm?forYear=2021.

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/rezultati/finansovi-otcheti/.

https://dskbank.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81%D0%BA/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.

https://www.ubb.bg/about/reports.

https://www.postbank.bg/Za-nas/Financial-Data/Otcheti/Godishni-otcheti.

https://www.fibank.bg/bg/za-nas/finansovi-otcheti.

https://www.oecd.org/competition/digital-disruption-in-banking-and-its-impact-on-competition-2020.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Biser Krastev, Biser Krastev, Biser Krastev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1314-9113 (print), ISSN 2535-0609 (on-line)

For registration, please contact: science@uard.bg

Because of security reasons the registration is made by the editor.