ACCOUNTING PRINCIPLES – AN IMPORTANT PREREQUISITE FOR EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE REPORTING PROCESS

Stanislava Pancheva

Abstract


In the scientific development were studied accounting principles and their distinctive features. On this basis, an attempt is made to characterize and grouping the proper positioning and use in the system of accounting.

Full Text:

PDF

References


Zakon za schetovodstvoto, chl. 4. //Darzhaven vestnik, 2001, № 98, posl. izm. 2013, № 100. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

Mezhdunaroden schetovoden standart 1 Predstavyane na finansovi otcheti, t. 23 - 41. V: http://balans.bg/schetovodni-standarti/

Pancheva, St. Printsipay v buhgalterskom uchete: problemay primeneniya. Doklad dlya VІІ-oy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Nauchnaye buhgalterskie shkolay mira: evolyutsiya, sovremennoe sostoyanie, perspektivay razvitiya”. Chast. ІІ. Buhgalterskiy uchet, analiz i kontroly v raznayh stranah: natsionalynaye osobennosti i perspektivay razvitiya. – Zhitomir: ZHGTU, 2008, s. 130 - 135.

Petrov, L. Osnovi na schetovodstvoto / L. Petrov. – Sofiya: Martilen, 2002, s. 13.

Rechnik na chuzhdite dumi v balgarskiya ezik. - Sofiya: Nauka i izkustvo, 1958, s. 502.

Trifonov, T. Teoriya na schetovodstvoto / T. Trifonov. – Sofiya: Trakiya M, 1999, s. 92 – 96

Genov, G., Filipova, F., Stefanov, St. Organizatsiya i tehnika na schetovodstvoto / G. Genov, F. Filipova, St. Stefanov. – Varna: Gea - print, 2004, s. 33.

Hendreksen, E, Van Breda, M. Teoriya buhgalterskogo ucheta / E. Hendreksen, M. Van Breda. - Moskva, 1997, s. 103.

EUR-Lex. In: http://eur-lex.europa.eu/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria - contract № КП-06-НП1/5 of 17.12.2019 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2019

New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria – contract № ДНП 05/52 от 22.12.2016 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2016

The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria. The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the National Science Fund’s official position.

https://www.fni.bg/

National Science Fund of Bulgaria