Vol 5, No 3 (2016)

New knowledge Journal of Science

University of agribusiness and rural development Edition

ISSN 2367-4598 (Online)

Table of Contents

Economics and management

Elenko Zahariev
PDF
Ivan Shopov
PDF
Svetlana Lakova
PDF
Evgeniy Stoyanov
PDF

Food quality and safety

Vinelina Yankova, Dima Markova
PDF
Goryana Yonkova, Aleksandrina Gancheva, Vladimir Kazalov
PDF

Students works

Tanyana Abrasheva
PDF
Elena Dimitrova
PDF
Maria Yovkova
PDF
Mincho Vasilev
PDF
Natalia Nedelcheva
PDF
Ivan Semkov
PDF