Vol 6, No 1 (2017)

New knowledge Journal of science

University of agribusiness and rural development Edition

ISSN 2367-4598 (Online)

Full Issue

View or download the full issue New knowledge 6-1 (2017)

Table of Contents

Economics and management

Ljupco Stojceski, Emanuela Esmerova
PDF
Vyara Slavyanska
PDF
Vyara Slavyanska
PDF
Ivan Shopov
PDF
Angel Doraliyski, Valentina Marinova
PDF
Georgi Georgiev
PDF
Ignat Papazov
PDF
Liliya Rangelova-Petkova
PDF
Antoniya Stefanova
PDF
Zdravka Kiricheva
PDF
Viktoriya Mendeva
PDF
Ekaterina Arabska, Maria Velikova
PDF
Nikolay Nichev
PDF
Nikolay Nichev
PDF
Angga Pandu Wijaya
PDF

Tourism and regional development

Krasimir Levkov
PDF
Diana Petkova
PDF
Ivaylo Kostov
PDF

Food quality and safety

Plamena Yankova, Hriska Boteva
PDF
Plamena Yankova, Hriska Boteva
PDF