Vol 7, No 3 (2018)

New knowledge Journal of science

University of agribusiness and rural development Edition

ISSN 2367-4598 (Online)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Economics and management

Biser Krastev
PDF
5-15
Virzhiniya Zhelyazkova
PDF
17-24
Ignat Papazov
PDF
25-32
Ivan Hristov
PDF
33-42
Vanya Grigorova
PDF
43-52
Natalia Stoyanova
PDF
53-58
Tsvetana Kerencheva
PDF
59-66
Plamen Fotev
PDF
67-73
Plamen Fotev
PDF
75-78

Food quality and safety

Veselka Vlahova, Vladislav Popov
PDF
79-89
Veselka Vlahova, Vladislav Popov
PDF
91-106