MODERN ASPECTS OF EXPENDITURE POLICY OF BULGARIAN MUNICIPALITIES

Biser Krastev

Abstract


In the scientific report the nature and the peculiarities of the municipal expenditure policy and the directions in which it is conducted are characterized. Through the use of a system of specific indicators, an empirical study of the effectiveness of budget expenditures of selected municipalities in the last year was carried out. The role of expenditure policies implemented by local authorities in improving the socio-economic development of local communities has been taken into account.


Keywords


municipal expenditure policy, municipal budget policy, municipal expenditures

Full Text:

PDF

References


Godin, A. M., Goreglyad, V. P. i Podporina, I. V. (2010). Byudzhetnaya sistema Rossiyskoy federatsii, 9-e izdanie, per. i dop. Moskva: Dashkov i K0.

Danilova, T. N. i Danilov, P. V. (2011). Sovershenstvovanie metodiki otsenki effektivnosti munitsipalynoy byudzhetnoy politiki v usloviyah aglomeratsii, Finansay i kredit, 36(468), 21-29.

Dorzhieva, I. Ts. (2006). Byudzhetnaya politika regiona. Irkutsk: BGUEP.

Ivanova, D. i Kusheva, G. (2017). Analiz na finansovite pokazateli na obshtinite v Balgariya za tselite na finansovoto im ozdravyavane, Biznes upravlenie, 27(2), 59-79.

Stefanova, M. (2018). Obshtinite v Balgariya – mestnata vlast i samoupravlenie. Publichni politiki.bg, 9(2), 84-107.

Zakon za publichnite finansi, obn. DV, br. 15 ot 15 fevruari 2013 g. i negovite izmeneniya i dopalneniya.

https://www.sofproect.com/OPR2014_2020/OPR_final_2014/OPR%202014-2020%20Resume%20text_okonchatelen%20pr/OPR_Sf-2014-20_okonchat_proect_rezume.pdf.

https://plovdiv.bg/wp-content/uploads/2014/01/plan-za-razvitie-2014-2020.pdf.

http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/4b4c6c207e1e59c5af70b3b4c7b46c5a.

https://www.sofia.bg/web/guest/2019-financial-year.

http://www.varna.bg/bg/articles/14509/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2019_%D0%B3..html.

https://www.plovdiv.bg/item/budget-and-finance/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2019-%D0%B3/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.