MOTIVATION AND ITS ROLE IN THE LEARNING PROCESS

Diana Vatsova

Abstract


The article presents possibilities of using educational technologies to increase the level of functional literacy of third and fourth grade students. The research is part of a pedagogical experiment in two third and six fourth classes with a total number of students participating in it 171. The report follows some interactive methods used by teachers to increase the functional literacy of adolescents. The teacher is presented as a "designer" of the learning process.


Keywords


functional literacy, modern educational technologies, learning by experience

Full Text:

PDF

References


Amonashvili, 1995: Amonashvili, Sh. Razmayshleniya o gumannoy pedagogike. Moskva.

Aseev, 1976: Aseev, V. G. Motivatsiya povedeniya i formirovaniya lichnosti. Moskva: Maysly, -159 s.

Bozhovich, Slavina 1979: Bozhovich, L. I., Slavina, L. S. Psihologicheskoe razvitie shkolynika i ego vospitanie. Moskva: Prosveshtenie, -212 s.

Vasileva, 2002: Vasileva, E. Deteto v nachalnoto uchilishte. Sofiya.

Desev, 2003: Desev, L. Pedagogicheska psihologiya. Sofiya.

Zimnyaya, 2008: Zimnyaya, I. A. Pedagogicheskaya psihologiya. Moskva: Logos, -384 s.

Luskanova 1990: Luskanova, N. G. Puti psihologicheskoy korrektsii anomaliy v razvitiya lichnosti. Zdorovye, razvitie, lichnosty. Moskva: Meditsina.

Markova, 1983: Markova, A. K. Formirovanie motivatsii ucheniya v shkolynom vozraste. Moskva: Prosveshtenie, -96 s.

Markova, 1986: Markova, A. K. Formirovanie interesa k ucheniyu u shkolynikov. Moskva: Prosveshtenie, -192 s.

Nemov, 2008: Nemov, R. S. Psihologiya. Moskva: Vlados, -640 s.

Nikolov, 1998: Nikolov, P. Motivatsiya na uchebnata deynost. Blagoevgrad.

Piryov, 1995: Piryov, G. Psihologiya i psihodiagnostika na inteligentnostta Sofiya.

Popova, 2012: Popova, L. Rolya na motivatsiyata v uchebnata deynost. V. Tarnovo: „Abagar“, -220 s.

Rean, Kolominski, 2000: Rean, A., Ya. Kolominskiy. Sotsialynaya pedagogicheskaya psihologiya. Sankt-Peterburg.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.