TO THE FLUCTUATIONS OF THE AGRO-CLIMATIC CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF VITICULTURE IN A CERTAIN VITICULTURAL REGION ON THE BASIS OF LAND DATA

Plamen Lakov

Abstract


In recent decades, global warming has affected the development of agriculture, incl. and on viticulture. Vineyards and winemakers must take into account the fluctuations of climatic elements now and in the future. Based on these positions, the author believes that the topic of agro-climatic conditions for vine development are relevant, given the opportunities for production of quality grapes and wine.

The main purpose of the study is to investigate some of the main agro-climatic indicators for vine development related to air temperature and their fluctuations for different periods of time such as: duration (days) of periods with stable retention of air temperature above 10°C, accumulated temperature sums, the frost-free period, etc., in a certain geographical area.

The analysis was made on the basis of a basic period of 50 years - 1931-1980. Regarding the fluctuations of the indicators related to the main period, 30-year series have been formed for the periods 1981–2010 and 1989–2019. The respective conclusions, summaries and conclusions have been made.

Full Text:

PDF PDF

References


Agroklimaticheskoe rayonirovanie pyat osnovnayh selyskohozyaystvennayh kulytur na territorii sotsialisticheskih stran Evropay, opit integralynoy selyskohozyaystvennoy otsenki klimata territorii sotsialisticheskih stran Evropay//BAN, Institut gidrologii i meteorologii, Sofiya, 1979.

Agroklimatichen atlas na Balgariya.- Sofiya: GUGK, 1982.

Karta – Oporna hidrolozhka i hidrogeolozhka mrezha v NRB, S. KIPP po kartografiya, 1977

Klimatichen spravochnik za NR Balgariya: T. 3.: Temperatura na vazduha, temperatura na pochvata, slana. Pod red. na M. Kyuchukova. S.: Nauka i izkustvo, 1983. - 440 s.: s tabl.

Klimatichen spravochnik: Intenzivni dazhdove v NR Balgariya. Pod red. na M. Kyuchukova, P. Ivanov, M. Sabeva. S.: BAN, 1986. - 272 s.: s tabl

Klimatichen spravochnik: Valezhi v Balgariya. Pod red. na E. Koleva, R. Peneva. S.: BAN, 1990. - 169 s.: s tabl.

Klimatat na Balgariya. Pod red. na Sv. Stanev, M. Kyuchukova, St. Lingova. S.: BAN

Lakov, Pl. Klimatat v Tsentralna Severna Balgariya (doktorska disertatsiya), VTU „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, VT, 2006.

Lakov, Pl. Klimatichen turisticheski potentsial na Zapadna i Sredna Severna Balgariya: Monografiya. Plovdiv, 2013, - 208 s.: s tabl., chert., k., diagr.

Lakov, Pl., Klimatichna skitsa na Pleven i regiona// studiya, Pleven, 2018, sb. Miziya ot drevnostta da dnes, Tom I, izd. Regionalen istoricheski muzey – Pleven, str.159-219.

Mesechen byuletin: Za 1992–2005. S.: NHMI, BAN.

Meteorologichen godishnik: za 1930–1981. S.: BAN, GUHM.

Meteorologichen mesechnik: za 1980–1984. S.: BAN, GUHM.

Petrov, V., G. Mikovski, Obshta teoriya na statistikata i agrarnata statistika// Svishtov: Ak. Izdatelsvo „Tsenov“, 1994.

Pisarski, A. Sredizemnomorski tsikloni i vliyanieto im varhu vremeto u nas. // Hidrologiya i meteorologiya, 1955, № 5.-6.

Rayonirane na lozarstvoto v Balgariya, nauchni trudove, Tom III, Zemizdat, S., 1960, - 168 s.: s il. i k.

Rakovodstvo po klimatologiya: Za studentite ot VUZ/ B. Vekilska, D. Topliyski, G. Rachev, G. Gaydarova. – Sofiya: Universitetsko izdatelstvo “ Sv.Kliment Ohridski”, 1992. – 171 s.: s tabl. i il.

Sirakov, D.Statisticheski metodi v meteorologiyata: Ucheb­nik za studentite ot Sofiyski universitet “Kliment Ohridski” / D. Sirakov. –Sofiya: SU, 1981. – 270 s.: s tabl. i diagr.

Skrinik, O. A., S. I. Snizhko, Zadacha viznachennya dati stiykogo peredhodu prizemnoï temperaturi povitrya cherez pevne fiksovane znachenna (analiz metodiv), Kiïvsykiy natsionalyniy uiniversitet imeni Taras Shvchenko, UDK 551.583:551.588

Topliyski, D. Hronologichni kolebaniya na klimata v Balgariya prez XX vek. Doktorska disertatsiya, SU „Sv. Kliment Ohridski”, GGF, 2005.

Hristov, P. Praktichesko rakovodstvo za obrabotka na meteorologichni danni: Ch. I – II/ P. Hristov. – Sofiya: HMS, 1975.

Bluthgen, J., Allgemeine klimageographia. Berlin, 196

Lorenz, E. The General Circulation of the Atmosphere. WMO, 1967.

Lorenz, E. The essence of chaos. Univ. of Washington Press, 1993.

www.stringmeteo.com

www.klimadia

www.ncdc.noaa.gov

www.meteo.bg


Refbacks

  • There are currently no refbacks.