NECESSARY SKILLS TO IMPROVE THE ADAPTIVENESS OF ROMA TO THE REQUIREMENTS OF THE LABOR MARKET

Mira Doncheva

Abstract


The general (motivation, discipline, communication, responsibility, adaptability in the workplace) and specific (positive influence, competence, productivity) socio-cultural skills for improving the adaptability of Roma to the requirements of the labor market are considered.

Keywords


skills, labor market, adaptability

Full Text:

PDF

References


Asenov, K. 2020. Roma: A Nation Without a Homeland, Common Language, or Written Language–A Case Study of Plovdiv, Bulgaria. Handbook of the Changing World Language Map, 963-980.

Becker, G.S. (1962). Investment in human capital: a theoretical analysis. Journal of Political Economy, Vol. 70, No 5.

Courbois, R., Temple P., La methode des „Comptes de surplus“ et ses applications macroeconomiques. 160 des Collect, INSEE, Serie C (35) 1975.

Goldthorpe J.H, D. C. Lockwood, F. Bechofer and J Plat, The Affluent worker: Industrial attitudes and behavior, Cambridg University press, 1968.

Kalleberg A. L. and Lococco K. A. Ageing, Values and Reward: Explaining Age Differences in Job Design, Institute of Personnel Management, London 1985.

Kelman, H., Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change, Journal of Conflict Resolution, 1,1958

Kohlberg L., The philosophy of moral development , Harpert and Row, San Francisco 1981.

Ludlow and Panton, The essence of effective communication, Prentice Hall 1995.

Machiavelli N., The prince and the discourses, Random house, NY 1950.

McMillan S., How to be a better communicator, Cogan Pager, 1996.

Ravnachka, A., B. Kazakov, N. Ilieva, Kr. Asenov. 2020. School Segregation of the Roma Ethnic Group: A Case Study of Harman Mahala Roma Quarter, Plovdiv. Smart geography, 201-216.

Roethlisberder F.J. and D.W. Dickson, Management and the worker, Cambridge, MA: Harvard University press, 1939.

Roger Connors, Craig R. Hickman and Tom Smith, The Oz Principle: Getting Results Through Individual And Organizational Accountability, Hardcover – Bargain Price, January, 1994.

White G., Employee Commitment, Acas, London 1987.

Alan D., Da zadvizhim neshtata, izd. „Klasika i stil“, Sofiya 2012.

Asenov, K. Globalizatsiya, urbanistichna hipertrofiya i ikonomichesko razvitie. Proceedings of the International scientific and practical conference “Bulgaria of regions’2019”, 39-46.

Asenov, K. 2020. Romskata kolonizatsiya. Otvad „oykumena“ – po sledite na protoromite. Problemi na geografiyata 1 2, 31-49.

Atanasov N., V. Bineva, M. Kaprieva, Svetogled, ikonomichesko saznanie i adaptiv-nost na mladite hora, izd. Universitet prof. d-r A. Zlatarov, Burgas 2016.

Belova M., Adaptivnostta i nestandartnostta na lichnostta v usloviyata na globa-lizatsiya, izd. Veda Slovena – ZHG, Sofiya 2004.

Boychev B., Po granitsite na komunikativnostta, izd. VSU, Varna 2003.

Borisov, K. (2019). “Sportnata industriya – vazhen otrasal na ikonomikata”, doklad ot nauchna konferentsiya v sbornika “Proceedings of the International scientific and practical conference “Bulgaria of regions’2019” str. 457.

VVedenskiy, V. N., Modelirovanie profesionalynoy kompetentnosti pedagoga, izd. Pedagogika, kn.10, 2003.

Dimitrova Ya., Korporativna kultura, izd. Kolbis, Sofiya 2015.

Zavalkevich L., Psihologiya effektivnogo menedzhera. Gibkosty. Effektivnoe up-ravlenie. Psihologiya menedzhera. Kniga 2., Mulytimediynoe izdatelystvo Strelybitskogo, Moskva 2015.

Iliev Yo., Upravlenie chrez motivatsiya, izd. VSU „Chernorizets Hrabar“ 2009 g.

Kovachev A., Razvitie na ikonomicheskite sistemi – sistemno-strukturen podhod kam prestrukturiraneto, produktivnostta i ustoychivostta na razvitieto, UI „Sto-panstvo“, Sofiya 2008.

Kon A., Mitat za distsiplinata, izd. „Iztok-Zapad“, Sofiya 2011.

Kosturova-Parashkevova M., Nravstvenata otgovornost, izd. Ofir, Burgas 1998.

Levterova D., Sotsialna kompetentnost, UI Paisiy Hilenderski, Plovdiv 2009.

Nedkova A. Didakticheski model za formirane na profesionalna kompetent-nost, izd. Eks-pres, Gabrovo 2012.

Pasi I., Kam filosofiyata na zhivota, izd. UI „Sv. Kl. Ohridski“, Sofiya 1994.

Paunov M., Trudova motivatsiya, izd. Siela, Sofiya 2009 g.

Penevska V., Osnovni komunikativni umeniya, izd. Graal, Sofiya 2016.

Piazhe Zh., Izbrannaye psihologicheskie truday, izd. Prosveshtenie, Moskva 1969.

From E., Byagstvo ot svobodata, izd. Hr. Botev, Sofiya 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mira Doncheva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1314-9113 (print), ISSN 2535-0609 (on-line)

For registration, please contact: science@uard.bg

Because of security reasons the registration is made by the editor.