BIOCLIMATIC CHARACTERISTICS OF PLOVDIV AND THE REGION

Plamen Lakov, Tatyana Osipova, Galina Mosolova

Abstract


In present study the authors aim to characterize the bioclimate of Plovdiv and the region by applying a set of bioclimatic indices: equivalent temperature (EΤ˚), equivalency-effective temperature (EET˚), normal equivalent temperature, radiation-equivalent-effective temperature (REET). For the cold part of the year the following cooling indices are applied: the Arnold method, the Sapp and Pascal method, and the Bodman method. Climate data from the NIHM reference books about Hissarya, Sadovo, Plovdiv, Asenovgrad and Boykovo and weather forecasts were used.

Keywords


bioclimate, bioindications, effective temperature, biocompound

Full Text:

PDF

References


Ayzenshtat, B. A. Metod rascheta nekotorayh bioklimaticheskih harakteristik. // Tr. SANIGMI, 1965, № 22(37), 3-41, s. 10.

Ayzenshtat B. A. Voprosay meteorologii i prikladnoy klimatologii. (Sb. statey pod red. Ayzenshtat B. A.). L., 1980.

Ayzenshtat B. A. I L. P. Lukina. Bioklimat i mikroklimat Tashkenta. L., 1982, 128 s.

Butyeva, I. V. I V. F. Ovcharova. Roly kompleksa pogodoobrazuyushtih faktorov v mediko-meteorologicheskom prognozirovanii. // Truday mezhdunarodnogo simpoziuma VMO/VOZ/YUNEP, 1986, t. 1.,2.1 1979.

Geografiya na Balgariya. Razdel „Klimat“. S., 2002.

Lakov, Pl. Klimatichen turisticheski potentsial na Zapadna i Sredna Severna Balgariya. Plovdiv, 2013, 224 s., tabl., diagr., snimki i karti.

Lakov, Pl. Bioklimaticheskie pokazateli ekstremalynogo vozdeystviya dlya opredelennogo turisticheskogo rayona na osnovanii nazemnayh dannah // Sb. s dokladi ot nauchna konferentsiya, 18–19 may 2017 g., fakultet „Aviatsionen“, NVU „Vasl Levski“ –Dolna Mitropoliya, elektronno izdanie na CD, s. 410–414.

Lakov, Pl. Kon bioklimatskite pokazateli na odreden turistichki region na osnova na koristeni podatotsi. // Zbornik na trudovi od vtorata megunarodna nauchno-struchna konferentsija, Univerzitet „Gotse Delchev“, Shtip, Makedoniya, 2017, s. 233–243.

Lakov, Pl. Opredelyane na klimatichni indeksi za ekstremalno vazdeystvie v opredelen turisticheski rayon na bazata na nazemni danni // Novo znanie, god. III, br. 2., april–yuni 2017, s. 105–111 (online).

Marinov, V. i Iv. Angelov. Meditsinska klimatologiya. S., 1980.

Markov, Iv. i dr. Turisticheski resursi. VT, 2008, 476 s., tabl. i diag.

Murzin, A. G. Otsenka vliyaniya menyayushtegosya klimata na cheloveka v Sank- Peterburge i Leningradskoy oblasti (avtoreferat k dokt. dis.). SPb., 2009.

Rukovodstvo po spetsializirovannomu klimatologicheskomu obsluzhivaniyu ekonomiki, klimaticheskoy informatsiey, produktsiey i uslugami. (Pod redaktsiey prof. dgn N. V. Kobayshevoy). S. Pb., 2008, 336.

Tishkov, H. Metodi za analiz i otsenka na rekeratsionnite resursi. S., 1984, 121 s., s tabl., karti i chert.

Klimatichen spravochnik na NRB. T. 2., 3., 4. S., 1978–1985.

https://www.sinoptik.bg/plovdiv-bulgaria-100728193?search/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria - contract № КП-06-НП1/5 of 17.12.2019 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2019

New knowledge Journal of science is financed by the National Science Fund of the Republic of Bulgaria – contract № ДНП 05/52 от 22.12.2016 in the competition of Bulgarian scientific periodicals – 2016

The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the National Science Fund of the Republic of Bulgaria. The opinions expressed are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the National Science Fund’s official position.

https://www.fni.bg/

National Science Fund of Bulgaria