Vol 5, No 2 (2016)

New knowledge Journal of Science

University of agribusiness and rural development Edition

ISSN 2367-4598 (Online)

Table of Contents

Economics and management

Ognyana Stoichkova
PDF
Evgeniy Stoyanov
PDF
Stefan Filipov
PDF
Plamen Lakov
PDF

Tourism

Goryana Yonkova, Zlatka Grigorova, Ivanka Shopova, Stefka Timareva, Aleksandrina Gancheva
PDF
Aleksandar Davchev
PDF

Food quality and safety

Hristina Kutinkova, Fernando Caicedo, Bill Lingren
PDF

Students works

Pavlina Georgieva
PDF
Petya Hristova
PDF
Ivayla Vicheva
PDF
Georgi Buhalski
PDF
Ivan Semkov
PDF
Gavrail Kundurdzhiev
PDF